Docy Child

ႁူႉၸၵ်း Attributes

Estimated reading: 1 minute

HTML Attributes

  • HTML attributes သႂ်ႇပၼ်ၶေႃႈမုၼ်းၽိူမ်ႉထႅမ် ပုၼ်ႈတႃႇ element ဢမ်ႇၼၼ်ထႅၵ်ႉတူဝ်လႂ်တူဝ်ၼိုင်ႈ
  • attributes တေလႆႈမီးၼႂ်းထႅၵ်ႉပိုတ်ႇ. (open tag) ၵူႈၶၢဝ်းယၢမ်း
  • attributes ၵမ်ႈၼမ်မီးၸိုဝ်ႈ လႄႈ ၶေႃႈမုၼ်း မိူၼ်ၼင်ႇ name=”value”

href

ထႅၵ်ႉ <a> ၸႂ်ႉပုၼ်ႈတႃႇသႂ်ႇလိင်ႉ href (ပဵၼ် attribute) ၸ်ႂႉပုၼ်ႈတႃႇလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ တေၵႂႃႇၸူးလိင်ႉတီႈလႂ်

src

ထႅၵ်ႉ <img> ၸႂ်ႉပုၼ်ႈတႃႇသႂ်ႇၶႅပ်းႁၢင်ႈၼႂ်းဝႅပ်ႉ။ src (ပဵၼ် attribute) ၸႂ်ႉပုၼ်ႈတႃႇၼႄတီႈယူႇၶႅပ်းႁၢင်ႈ။

ၼႄမႃး (output)

width လႄႈ height

ႁဝ်းၸၢင်ႈသႂ်ႇ width (တၢင်းၵႂၢင်ႈ) လႄႈ height (တၢင်းသုင်) ပုၼ်ႈတႃႇတင်ႈတၢင်းၵႂၢင်ႈတၢင်းသုင်ၶႅပ်းႁၢင်ႈဢမ်ႇၼၼ်တိူၵ်ႈလိၵ်ႈ။

ၼႄမႃး (output)

alt

alt ၸႂ်ႉၼႂ်းထႅၵ်ႉၶႅပ်းႁၢင်ႈ <img> ပုၼ်ႈတႃႇသႂ်ႇလႄႈၼႄတူဝ်လိၵ်ႈ သင်ဢမ်ႇထူပ်းႁၼ်ၶႅပ်းႁၢင်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် ၶႅပ်းႁၢင်ႈတူၵ်းႁၢႆဝႆႉ

ၼႄမႃး (output)
ၶႅပ်းႁၢင်ႈမွၵ်ႇ

style

style ၸႂ်ႉပုၼ်ႈတႃႇလႅၵ်ႈလၢႆႈၽၢင်ႁၢင်ႈထႅၵ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇလႅၵ်ႈလၢႆႈသီ၊ ၾွၼ်ႉ၊ လႄႈ တၢင်းယႂ်ႇတူဝ်လိၵ်ႈ။

ၼႄမႃး (output)

ၼႆႉပဵၼ်ထႅဝ်လိၵ်ႈသီၶွင်ႇ

lang

  • lang ၸႂ်ႉပုၼ်ႈတႃႇလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ ၽႃႇသႃႇဝႅပ်ႉႁဝ်းပဵၼ်သင်
  • ထုၵ်ႇလီသႂ်ႇ lang ၼႂ်းထႅၵ်ႉ <html> ၵူႈၶၢဝ်းယၢမ်း ပုၼ်ႈတႃႇႁႂ်ႈ search engine ႁူႉၸၵ်းဝႅပ်ႉႁဝ်းလီလိူဝ်ၵဝ်ႇ
  • သင်ပဵၼ်ၾွၼ်ႉ unicode မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မိူင်းမၢၼ်ႈၼႆ ၸႂ်ႉ lang=”my”

title

title ၸႂ်ႉပုၼ်ႈတႃႇၼႄထႅဝ်လိၵ်ႈ မိူဝ်ႈဢဝ်မၢဝ်ႉ mouse ၵႂႃႇတမ်းၼိူဝ်ထႅဝ်လိၵ်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် ၶႅပ်းႁၢင်ႈ

ၼႄမႃး (output)

မွၵ်ႇမူဝ်

Leave a Comment