Docy Child

ထႅဝ်လိၵ်ႈ Paragraphs

Estimated reading: 1 minute

HTML Paragraphs

<p> ပဵၼ်ထႅၵ်ႉပုၼ်ႈတႃႇတႅမ်ႈထႅဝ်လိၵ်ႈ (paragraph)။

ၼႄမႃး (output)

ၼႆႉပဵၼ်ထႅဝ်လိၵ်ႈထီႉ 1

ၼႆႉပဵၼ်ထႅဝ်လိၵ်ႈထီႉ 2

ၶႅၼ်ႈထႅဝ်လိၵ်ႈ (horizontal rules)

<hr> ပဵၼ်ထႅၵ်ႉပုၼ်ႈတႃႇၶႅၼ်ႈထႅဝ်လိၵ်ႈ။

ၼႄမႃး (output)

ၼႆႉပဵၼ်ႁူဝ်ၶေႃႈထီႉ 1

ၼႆႉပဵၼ်ထႅဝ်လိၵ်ႈထီႉ 1


ၼႆႉပဵၼ်ႁူဝ်ၶေႃႈထီႉ 2

ၼႆပဵၼ်ထႅဝ်လိၵ်ႈထီႉ 2


တတ်းထႅဝ်လိၵ်ႈ (line breaks)

<br> ပဵၼ်ထႅၵ်ႉပုၼ်ႈတႃႇတတ်းႁႂ်ႈတူဝ်လိၵ်ႈပဵၼ်ထႅဝ်မႂ်ႇ။

ၼႄမႃး (output)

မၢၵ်ႇၸွၵ်း
မၢၵ်ႇၽႃႈ
မၢၵ်ႇၶိူဝ်သူမ်ႈ

Pre Element

<pre> ပဵၼ်ထႅၵ်ႉဢၼ်ဢမ်ႇလႅၵ်ႈလၢႆႈၽၢင်ႁၢင်ႈထဝ်လိၵ်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် လွၵ်းလိၵ်ႈ (space) ဢၼ်လႆႈသႂ်ႇဝႆႉ

ၼႄမႃး (output)
  ၸိုဝ်ႈ - ၸၢႆးၶမ်း

  ဢႃႇယု - 18

  တီႈၵိူတ်ႇ - တူၼ်ႈတီး

  ၸၢဝ်းၶိူဝ်း - တႆး

Leave a Comment