ပိုၼ်ႉၶၢမ်ႇ HTML

ၼႄႉၼမ်း

HTML ပဵၼ်သင်?

 • HTML ပဵၼ်ၽႃႇသႃႇပုၼ်ႈတႃႇသၢင်ႈဝႅပ်ႉ (website)
 • HTML ႁပ်ႉၼႃႈတီႈတႃႇ ၼႄၶေႃႈမုၼ်း ၼိူဝ်ဝႅပ်ႉ
 • HTML လၢတ်ႈၼႄ browsers ဝႃႈတေလႆႈၼႄၶေႃႈမုၼ်းသင် လႄႈ ၸိူင်ႉႁိုဝ်
 • HTML လုၵ်ႉမႃးတီႈ Hyper Text Markup Language

  တူဝ်ယၢင်ႇ

  ၶေႃႈသပ်းလႅင်း

  • <!DOCTYPE html> လႄႈၼႄ browser ဝႃႈၼႆႉပဵၼ်ၾႆႇ HTML5
  • <html> ပဵၼ်ၶူင်းသၢင်ႈ (structure) ပိုၼ်ႉၶၢမ်ႇၶွင်ၾႆႇ HTML
  • <head> ၵဵပ်းသိမ်းၶေႃႈမုၼ်း meta မိူၼ်ၼင်ႇ ၸိုဝ်ႈဝႅပ်ႉ
  • <title> ၸိုဝ်ႈၼႃႈလိၵ်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် ဝႅပ်ႉ ဢၼ်ၼႄၼိူဝ် browser tab
  • <body> ၼႄၶေႃႈမုၼ်းၼႂ်းဝႅပ်ႉ
  • <h1> ၼႄဝႃႈၼႆႉပဵၼ်ႁူဝ်ၶေႃႈ
  • <p> ၼႄဝႃႈၼႆႉပဵၼ်ထႅဝ်လိၵ်ႈ

   HTML Editors

   ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ မီးၶိူင်ႈမိုဝ်းပုၼ်ႈတႃႇတႅမ်ႈ HTML တၢင်းၼမ်။ တႄႇဢဝ်ၶိူင်ႈမိုဝ်းဢၼ်ၵိုၵ်းမႃးၼႂ်းၶွမ်း မိူၼ်ၼင်ႇ Notepad (Windows) လႄႈ TextEdit (Mac)။ လိူဝ်သေၶိူင်ႈမိုဝ်းဢၼ်ၵိုၵ်းမႃးၸွမ်း OS ယဝ်ႉ ပႃႈတႂ်ႈၼႆႉပဵၼ်သဵၼ်ႈမၢႆ Software ၸိုဝ်ႈလင်ဢၼ်မီးၽူႈၶူင်သၢင်ႈ (developer) တၢင်းၼမ်ၸႂ်ႉပုၼ်ႈတႃႇႁဵတ်းဝႅပ်ႉ။ 

   1. Notepad++

   Notepad++ ပဵၼ်ၶိူင်ႈမိုဝ်း open-source ပုၼ်ႈတႃႇၶွမ်းၸိူဝ်းပဵၼ် Windows OS။ 

   • ပဵၼ် code editor ဢၼ်မဝ် လႄႈ ႁဵတ်းၵၢၼ်ဝႆး
   • ၵမ်ႉထႅမ်ၵၢၼ်သႂ်ႇ plugin ပုၼ်ႈတႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်လၢႆႈလၢၵ်ႇလၢႆးမႃးလိူဝ်ၵဝ်ႇ
   • ၵမ်ႉထႅမ် FTP ဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈၽူႈၶူင်သၢင်ႈၸၢင်ႈ upload ၶေႃႈမုၼ်းၶိုၼ်ႈၼိူဝ် server files ၵမ်းသိုဝ်ႈလႆႈ

   2. Sublime

   Sublime Text ပဵၼ်ပူဝ်ႇၵႅမ်ႇ text editor ၸိုဝ်ႈသဵင်လင်သုတ်းဢၼ်ၼိုင်ႈ ပုၼ်ႈၽႃႇတႅမ်ႈ code ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ။ ပူဝ်ႇၵႅမ်ႇၼႆႉသႂ်ႇမႃးပႃး –

   • ၵမ်ႉထႅမ်သႂ်ႇပၼ် code ႁင်းၵူၺ်း (smart auto-completion) မိူဝ်ႈတႅမ်ႈ code 
   • ၵမ်ႉထႅမ်ၵၢၼ်သႂ်ႇသီ code (syntax highlighting) တႃႇႁႂ်ႈဢၢၼ်ႇ code ငၢႆႈ
   • တူဝ်ၶူၼ်ႉႁႃ (search) code

   3. Atom

   Atom ပဵၼ်ပူဝ်ႇၵႅမ်ႇ text editor ဢၼ်ၸိုဝ်ႈလင်သုတ်းဢၼ်ၼိုင်ႈၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈမၼ်းပဵၼ် ပူဝ်ႇၵႅမ်ႇ free ဢၼ်မီး features ပုၼ်ႈတႃႇတႅမ်ႈ code လႆႈတၢင်းၼမ် လႄႈ ၵမ်ႉထႅမ် Windows ၊ Mac ၊ လႄႈ Linux။

   • မီးၶိူင်ႈမိုဝ်း package manger ၼမ်လိူဝ် 80 တူဝ်ၵိုၵ်းမႃးၸွမ်းပူဝ်ႇၵႅမ်ႇ
   • ၵမ်ႉထႅမ်ၸႅၵ်ႇၼႃႈလိၵ်ႈ interface ဢွၵ်ႇပဵၼ်လၢႆဢၼ်လႆႈ ပုၼ်ႈတႃႇၵၢၼ်တႅၵ်ႈၼိူင်း code ဢမ်ႇၼၼ် ႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွမ်း ၾႆႇလၢႆလၢႆဢၼ်မိူဝ်ႈလဵဝ်ၵၼ်
   • ၵမ်ႉထႅမ်ၵၢၼ်သႂ်ႇသီ code (syntax highlighting) တႃႇႁႂ်ႈဢၢၼ်ႇ code ငၢႆႈ
   • ၵမ်ႉထႅမ်သႂ်ႇပၼ် code ႁင်းၵူၺ်း (smart auto-completion) မိူဝ်ႈတႅမ်ႈ code 

   4. Visual Studio Code

   Visual Studio Code ပဵၼ်ပူဝ်ႇၵႅမ်ႇ text editor open-source လုၵ်ႈတီႈ Microsoft။ ပူဝ်ႇၵႅမ်ႇၼႂ်ႉၸႂ်ႉလႆႈၼႂ်း Windows ၊ Mac ၊ လႄႈ Linux။

   • မီးၶိူင်ႈမိုဝ်း debugging ၼႂ်းတူဝ်ပုၼ်ႈတႃႇ တႅမ်ႈ၊ လဵၼ်ႈ၊ လႄႈ ထတ်းလွင်ႈၽိတ်းပိူင်ႈၼႂ်း code
   • ၵမ်ႉထႅမ် WYSIWYG editor
   • ၵမ်ႉထႅမ်ၵၢၼ်ႁဵတ်း project လၢႆလၢႆဢၼ်မိူဝ်ႈလဵဝ်ၵၼ် (multi-root workspace)

   ပိုၼ်ႉၶၢမ်ႇ HTML

   ၾႆႇ HTML

   • ၾႆႇ  HTML တေလႆႈတႄႇတီႈထႅဝ်လလိၵ်ႈ <!DOCTYPE html> 
   • ၶေႃႈမုၼ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈတႄႇၵဵပ်းသိမ်းဝႆႉၼႂ်း <html> တေႃႇပေႃးထိုင် </html>
   • ၶေႃႈမုၼ်းဢၼ်တူၺ်းႁၼ်လႆႈၼၼ်ႉ တေလႆႈမီးၼႂ်းၵႄႈၵၢင် <body> လႄႈ </body>

   တူဝ်ယၢင်ႇ

   ႁူႉၸၵ်း DOCTYPE

   • <!DOCTYPE> ပဵၼ်ထႅဝ်လိၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်းၼႂ်းၾႆႇ HTML
   • <!DOCTYPE> လၢတ်ႈၼႄ browser ဝႃႈၼႆႉပဵၼ် HTML5
   • <!DOCTYPE>  ၼၼ်ႉတႅမ်ႈပဵၼ်တူဝ်လဵၵ်ႉ <!doctype> ၵေႃႈလႆႈ

   ႁူဝ်ၶေႃႈ Headings

   1. ထႅဝ်လိၵ်ႈဢၼ်ပဵၼ်ႁူဝ်ၶေႃႈ (headings) ၼၼ်ႉ တႄႇတီႈ h1 တေႃႇထိုင် h6
   2. h1 ပဵၼ်ႁူဝ်ၶေႃႈဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈသုတ်း (ၵမ်ႈၼမ်ယႂ်ႇသုတ်း) လႄႈ h6 ပဵၼ်ႁူဝ်ၶေႃႈဢၼ်ဢမ်ႇလွင်ႈဢေႇသုတ်း  (လဵၵ်ႉသုတ်း)

   ထႅဝ်လိၵ်ႈ (Paragraphs)

   ထႅဝ်လိၵ်ႈၼႂ်း html တႄႇတီႈ <p> လႄႈသုတ်းသဵင်ႈတီႈ </p>

   လိင်ႉ (Links)

   • လိင်ႉ (link) ၼႂ်း html ယူႇၼႂ်းၵႄႈ <a> လႄႈ </a>
   • လိင်ႉဢၼ်တေၵႂႃႇၸူးၼၼ်ႉ တေလႆႈယူႇၼႂ်း href=”သႂ်ႇလိင်ႉဝႆႉတီႈၼႆႈ”

   ၶႅပ်းႁၢင်ႈ (Images)

   • တေလႆႈၸႂ်ႉ <img> ပုၼ်ႈတႃႇသႂ်ႇၶႅပ်းႁၢင်ႈ
   • src = ၸိုဝ်ႈလႄႈတီႈယူႇၶႅပ်းႁၢင်ႈ
   • alt = တူဝ်လိၵ်ႈဢၼ်ၶႂ်ႈၼႄမိူဝ်ႈၶႅပ်းႁၢင်ႈတူၵ်းႁၢႆ (ၵမ်ႈၼမ်ပဵၼ်ၸိုဝ်ႈၶႅပ်းႁၢင်ႈ)
   • width = တၢင်းၵႂၢင်ႈၶႅပ်းႁၢင်ႈ
   • height = တၢင်းသုင်ၶႅပ်းႁၢင်ႈ

   ႁူႉၸၵ်း Elements

   HTML Elements

   HTML element ပဵၼ်ၵၢၼ်ၸႂ်ႉထႅၵ်ႉပိုတ်ႇ (start tag) လႄႈ ထႅၵ်ႉပိၵ်ႉ (end tag)

   <ထႅၵ်ႉပိုတ်ႇ> ၶေႃႈမုၼ်းတီႈၼႆႈ </ထႅၵ်ႉပိၵ်ႉ>

   • ယႃႇလိုမ်းပိၵ်ႉထႅၵ်ႉ </ > ပုၼ်ႈတႃႇလူတ်းယွမ်းၶေႃႈမုၼ်းၽိတ်းပိူင်ႈ
   • ထႅၵ်ႉမၢင်တူဝ်ဢမ်ႇလူဝ်ႇပိၵ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ <br> လႄႈ <hr>

   ႁူႉၸၵ်း Attributes

   HTML Attributes

   • HTML attributes သႂ်ႇပၼ်ၶေႃႈမုၼ်းၽိူမ်ႉထႅမ် ပုၼ်ႈတႃႇ element ဢမ်ႇၼၼ်ထႅၵ်ႉတူဝ်လႂ်တူဝ်ၼိုင်ႈ
   • attributes တေလႆႈမီးၼႂ်းထႅၵ်ႉပိုတ်ႇ. (open tag) ၵူႈၶၢဝ်းယၢမ်း
   • attributes ၵမ်ႈၼမ်မီးၸိုဝ်ႈ လႄႈ ၶေႃႈမုၼ်း မိူၼ်ၼင်ႇ name=”value”

   href

   ထႅၵ်ႉ <a> ၸႂ်ႉပုၼ်ႈတႃႇသႂ်ႇလိင်ႉ href (ပဵၼ် attribute) ၸ်ႂႉပုၼ်ႈတႃႇလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ တေၵႂႃႇၸူးလိင်ႉတီႈလႂ်

   src

   ထႅၵ်ႉ <img> ၸႂ်ႉပုၼ်ႈတႃႇသႂ်ႇၶႅပ်းႁၢင်ႈၼႂ်းဝႅပ်ႉ။ src (ပဵၼ် attribute) ၸႂ်ႉပုၼ်ႈတႃႇၼႄတီႈယူႇၶႅပ်းႁၢင်ႈ။

   ၼႄမႃး (output)

   width လႄႈ height

   ႁဝ်းၸၢင်ႈသႂ်ႇ width (တၢင်းၵႂၢင်ႈ) လႄႈ height (တၢင်းသုင်) ပုၼ်ႈတႃႇတင်ႈတၢင်းၵႂၢင်ႈတၢင်းသုင်ၶႅပ်းႁၢင်ႈဢမ်ႇၼၼ်တိူၵ်ႈလိၵ်ႈ။

   ၼႄမႃး (output)

   alt

   alt ၸႂ်ႉၼႂ်းထႅၵ်ႉၶႅပ်းႁၢင်ႈ <img> ပုၼ်ႈတႃႇသႂ်ႇလႄႈၼႄတူဝ်လိၵ်ႈ သင်ဢမ်ႇထူပ်းႁၼ်ၶႅပ်းႁၢင်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် ၶႅပ်းႁၢင်ႈတူၵ်းႁၢႆဝႆႉ

   ၼႄမႃး (output)
   ၶႅပ်းႁၢင်ႈမွၵ်ႇ

   style

   style ၸႂ်ႉပုၼ်ႈတႃႇလႅၵ်ႈလၢႆႈၽၢင်ႁၢင်ႈထႅၵ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇလႅၵ်ႈလၢႆႈသီ၊ ၾွၼ်ႉ၊ လႄႈ တၢင်းယႂ်ႇတူဝ်လိၵ်ႈ။

   ၼႄမႃး (output)

   ၼႆႉပဵၼ်ထႅဝ်လိၵ်ႈသီၶွင်ႇ

   lang

   • lang ၸႂ်ႉပုၼ်ႈတႃႇလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ ၽႃႇသႃႇဝႅပ်ႉႁဝ်းပဵၼ်သင်
   • ထုၵ်ႇလီသႂ်ႇ lang ၼႂ်းထႅၵ်ႉ <html> ၵူႈၶၢဝ်းယၢမ်း ပုၼ်ႈတႃႇႁႂ်ႈ search engine ႁူႉၸၵ်းဝႅပ်ႉႁဝ်းလီလိူဝ်ၵဝ်ႇ
   • သင်ပဵၼ်ၾွၼ်ႉ unicode မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မိူင်းမၢၼ်ႈၼႆ ၸႂ်ႉ lang=”my”

   title

   title ၸႂ်ႉပုၼ်ႈတႃႇၼႄထႅဝ်လိၵ်ႈ မိူဝ်ႈဢဝ်မၢဝ်ႉ mouse ၵႂႃႇတမ်းၼိူဝ်ထႅဝ်လိၵ်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် ၶႅပ်းႁၢင်ႈ

   ၼႄမႃး (output)

   မွၵ်ႇမူဝ်

   ႁူဝ်ၶေႃႈ Headings

   HTML headings

   HTML headings ပဵၼ်ႁူဝ်ၶေႃႈ ဢၼ်ၼႄၼႂ်းၼႃႈဝႅပ်ႉ (webpage)။

   • ႁူဝ်ၶေႃႈၼၼ်ႉ တႄႇၸႂ်ႉထႅၵ်ႉ <h1> တေႃႇထိုင် <h6>။ 
   • <h1> ပဵၼ်ႁူဝ်ၶေႃႈဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈသုတ်း (ၵမ်ႈၼမ်တူဝ်လိၵ်ႈယႂ်ႇသုတ်း) လႄႈ <h6> ၼၼ်ႉပဵၼ်ႁူဝ်ၶေႃႈဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈဢေႇသုတ်း (ၵမ်ႈၼမ်တူဝ်လိၵ်ႈလဵၵ်ႉသုတ်း)။
   ၼႄမႃး (output)

   ႁူဝ်ၶေႃႈထီႉ 1

   ႁူဝ်ၶေႃႈထီႉ 2

   ႁူဝ်ၶေႃႈထီႉ 3

   ႁူဝ်ၶေႃႈထီႉ 4

   ႁူဝ်ၶေႃႈထီႉ 5
   ႁူဝ်ၶေႃႈထီႉ 6

   ထႅဝ်လိၵ်ႈ Paragraphs

   HTML Paragraphs

   <p> ပဵၼ်ထႅၵ်ႉပုၼ်ႈတႃႇတႅမ်ႈထႅဝ်လိၵ်ႈ (paragraph)။

   ၼႄမႃး (output)

   ၼႆႉပဵၼ်ထႅဝ်လိၵ်ႈထီႉ 1

   ၼႆႉပဵၼ်ထႅဝ်လိၵ်ႈထီႉ 2

   ၶႅၼ်ႈထႅဝ်လိၵ်ႈ (horizontal rules)

   <hr> ပဵၼ်ထႅၵ်ႉပုၼ်ႈတႃႇၶႅၼ်ႈထႅဝ်လိၵ်ႈ။

   ၼႄမႃး (output)

   ၼႆႉပဵၼ်ႁူဝ်ၶေႃႈထီႉ 1

   ၼႆႉပဵၼ်ထႅဝ်လိၵ်ႈထီႉ 1


   ၼႆႉပဵၼ်ႁူဝ်ၶေႃႈထီႉ 2

   ၼႆပဵၼ်ထႅဝ်လိၵ်ႈထီႉ 2


   တတ်းထႅဝ်လိၵ်ႈ (line breaks)

   <br> ပဵၼ်ထႅၵ်ႉပုၼ်ႈတႃႇတတ်းႁႂ်ႈတူဝ်လိၵ်ႈပဵၼ်ထႅဝ်မႂ်ႇ။

   ၼႄမႃး (output)

   မၢၵ်ႇၸွၵ်း
   မၢၵ်ႇၽႃႈ
   မၢၵ်ႇၶိူဝ်သူမ်ႈ

   Pre Element

   <pre> ပဵၼ်ထႅၵ်ႉဢၼ်ဢမ်ႇလႅၵ်ႈလၢႆႈၽၢင်ႁၢင်ႈထဝ်လိၵ်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် လွၵ်းလိၵ်ႈ (space) ဢၼ်လႆႈသႂ်ႇဝႆႉ

   ၼႄမႃး (output)
    ၸိုဝ်ႈ - ၸၢႆးၶမ်း
   
    ဢႃႇယု - 18
   
    တီႈၵိူတ်ႇ - တူၼ်ႈတီး
   
    ၸၢဝ်းၶိူဝ်း - တႆး
   

   ႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွမ်း Forms

   ႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွမ်း Graphics

   ႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွမ်း Media